FUJI JAPAN

Fishing

タックル へら鮒釣り

竿:がまかつ 5.3m

ウキ:無心

道糸:東レ 2号

ハリス:東レ 1号

ハリ:オーナー 4号

ハリ:オーナー 5号(現在)

2018/1/13更新